เรื่องน่ารู้ รู้จักแมลงสาบ

                                                             1.  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงสาบ      แมลงสาบมีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete metamorphosis)  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด  วงจรชีวิต  (life cycle)  ประกอบด้วย  3  ระยะ  คือ  ไข่ (egg) , ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย  (n

                                               Picture              Picture1.  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงสาบ 
     แมลงสาบมีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete metamorphosis)  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด  วงจรชีวิต  (life cycle)  ประกอบด้วย  3  ระยะ  คือ  ไข่ (egg) , ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย  (nymph)  และตัวเต็มวัย  (adult)  ซึ่งตัวอ่อนนี้จะมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย  โดยตัวอ่อนระยะแรกที่ออกจากไข่จะยังไม่มีปีก  เมื่อผ่านการลอกคราบ  2-3  ครั้งจะเริ่มมีปีกและอวัยวะสืบพันธุ์ค่อย ๆ  เจริฐเติบโตขึ้นจนเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีกเจริญเต็มที่และอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์

     ไข่ของแมลงสาบมีปลอกหุ้มเรียกว่า  ฝักไข่  (ootheca)  มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว  ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง  จำนวนของไข่ในแต่ละฝักจะแตกต่างกันในแต่ละชนิดของแมลงสาบ  โดยทั่วไปจะมีประมาณฝักละ  16-30  ฟอง  แมลงสาบสามารถวางไข่ได้หลายชุด  บางชนิดอาจจะวางเพียง  4-8  ชุด  แต่บางชนิดอาจวางไข่ได้มากถึง  90  ชุด  แมลงสาบบางชนิดจะนำฝักไข่ติดตัวไปด้วยจนไข่ใกล้จะฟักจึงจะปล่อยออกจากลำตัว  ลักษณะในการวางไข่ของแมลงสาบแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  ส่วนใหญ่แมลงสาบชอบวางไข่ในตู้ทึบ  ลิ้นชักหรือกล่องกระดาษ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังอาจวางไข่อยู่ตามซอกหรือมุมห้อง  ซึ่งบางครั้งอาจจะวางไข่ติดกับฝาผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  ได้ด้วย  ไข่ของแมลงสาบจะฟักภายในระยะเวลา  1-3  เดือน

     ตัวอ่อนของแมลงสาบที่ฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ  มีสีขาวและไม่มีปีก  เมื่ออายุได้ 3-4 สัปดาห์  ก็จะมีการลอกคราบเกิดขึ้น  ซึ่งการลอกคราบนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย  จำนวนครั้งในการลอกคราบของตัวอ่อนและระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยนั้นแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของแมลงสาบ

     แมลงสาบตัวเต็มวัยมีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่  ความยาวของลำตัวตั้งแต่  1-8  เซนติเมตร  มีสีต่าง ๆ  กันตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงดำ  บางชนิดอาจมีสีอื่นที่ค่อนข้างแปลกตา  เช่น  สีส้มหรือสีเขียวก็ได้  โดยทั่วไปแมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้  หัวของแมลงสาบมีลักษณะคล้ายผลชมพู่  คือ  ด้านบนป้านสวนด้านล่างเรียวลง  และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ  ส่วนหัวจะติดกับส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็ก ๆ  เชื่อมอยู่  แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้  โดยปกติพวกที่มีปีกเจริญดีจะมีปีก  2  คู่  ปีกคู่แรกจะแข็งกว่าปีกคู่หลัง  ทั้งนี้ปีกคู่หลังซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ  จะซ้อนทับอยู่ใต้ปีกคู่แรก  ปีกของแมลงสาบจะปกคลุมลำตัวด้านบนไว้เกือบทั้งหมด  อย่างไรก็ตามแมลงสาบบางชนิดอาจมีปีกที่กุดสั้นก็ได้  ถึงแม้ว่าแมลงสาบจะสามารถบินได้ก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วมักเดินหรือวิ่งมากกว่าทั้งนี้จะบินในกรณีที่ถูกรบกวนเท่านั้น 

     แมลงสาบมีขา  3  คู่  ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลัง  ขาของแมลงสาบนั้นมีลักษณะเป็นขาสำหรับวิ่งจึงทำให้แมลงสาบวิ่งได้เร็วมาก  แมลงสาบมีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย  1  คู่  ซึ่งมีขนเล็ก ๆ  จำนวนมากอยู่รอบ ๆ  หนวด  ปากมีลักษณะเป็นแบบกัดเคี้ยว  แมลงสาบสามารถกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์  แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล  ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว  น้ำลาย  เสมหะ  อุจจาระ  กระดาษ  หรือแม้แต่ผ้า  เป็นต้น  แมลงสาบมีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน  ชอบออกหากินในเวลากลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็มีแมลงสาบบางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวัน 

     แมลงสาบมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น  แต่ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลก  ซึ่งอาจจะติดไปกับสินค้าจำพวกหีบห่อหรือลังไม้ที่ขนส่งไปทางเรือหรือรถบรรทุก  อย่างไรก็ตามยังคงพบแมลงสาบในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนมากกว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น  โดยทั่วไปแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน  ท่อระบายน้ำ  ร้านขายของชำ  ร้านอาหาร  ห้องครัวในโรงพยาบาลหรือโรงแรม  โกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษ  เป็นต้น  แมลงสาบชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มืด  อบอุ่น  และมีความชื้นสูง  ถ้าเราพบเห็นแมลงสาบแม้เพียงเล็กน้อยในเวลากลางวันแสดงว่าพื้นที่นั้นแมลงสาบชุกชุม  นอกจากนั้นการที่จะดูว่าแมลงสาบมีความชุกชุมหรือไม่  ยังสังเกตได้จากการพบซากของแมลงสาบที่ตายแล้ว  คราบที่ลอกเมื่อแมลงสาบมีการเปลี่ยนวัย  ฝักไข่ที่ฟักแล้วรวมทั้งมูลของแมลงสาบ

 

2.  แมลงสาบที่พบได้ในบ้านเรือนในประเทศไทย
      จากผลการสำรวจของ  Asahina and Hasegawa  (1981) , Asahina  (1983) ,  สุวัฒนา  
จึงวิวัฒนาภรณ์  (2527)  และ  Towatsin  et  al.  (2001)  สรุปได้ว่าแมลงสาบที่พบได้ในบ้านเรือนในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้  มีทั้งสิ้น  12  ชนิด  คือ

2.1  Periplaneta  Americana  หรือแมลงสาบอเมริกัน  (American  cockroach) 
เป็นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในบ้านเรือน  ลำตัวสีน้ำตาลแดงมันวาวบน  pronotum  มีจุดสีดำขนาดใหญ่  2  จุด  ล้อมรอบด้วยวงเส้นสีเหลืองซึ่งอาจเต็มวงหรือมีเพียงครึ่งวงก็ได้  ส่วนรอบ ๆ  นอกสุดเป็นวงสีดำ  หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  33-40  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  30-35  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้อง  ปีกมีสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลืองที่ขอบปีก
แมลงสาบอเมริกันเป็นแมลงสาบที่พบมากตามท่อระบายน้ำ  ซึ่งทำให้แมลงสาบชนิดนี้แพร่กระจายไปยังที่พักอาศัยอื่น ๆ  ได้ดี  รวมทั้งสามารถพบได้ตามบริเวณ  ห้องน้ำ  ในครัว  ตู้กับข้าว  ห้องเก็บของ  กล่องกระดาษที่ใช้เก็บวัสดุสิ่งของ  ตู้หนังสือ  ลิ้นชัก  และใต้ฝ้าเพดาน  เป็นต้น  การควบคุมแมลงสาบชนิดนี้ในท่อระบายน้ำจะสามารถลดความชุกชุมของแมลงสาบชนิดนี้ลงได้ 

2.2  Periplaneta brunnea  หรือ  Large brown cockroach
เป็นแมลงสาบที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย  ลักษณะโดยทั่วไปก็คล้ายคลึงกับแมลงสาบอเมริกันแต่ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงคล้ำ  บน  pronotum  มีจุดสีดำขนาดใหญ่  2  จุด  ล้อมรอบด้วยวงเส้นสีเหลือง  แต่วงเส้นสีเหลืองนี้ค่อนข้างพร่ามัวไม่ค่อยชัดเจนเหมือนของแมลงสาบอเมริกัน  อาจเห็นเป็นเพียงรูปส้อมอยู่บนขอบหลังของ  pronotum  ส่วนรอบนอกสุดเป็นวงสีดำ  หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  30-37  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  28-35  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยางถึงปลายของส่วนท้อง
ปีกมีสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลืองที่ขอบปีก  โดยมากมักพบแมลงสาบชนิดนี้ได้ทั่วไปในบ้านเรือนเช่นเดียวกับแมลงสาบอเมริกัน  บางครั้งอาจพบแมลงสาบชนิดนี้กัดกระดาษ  ผ้า  สิ่งปรักหักพังที่ทับถมอยู่เพื่อนำมาปกคลุมหรือซ่อนฝักไข่ไว้ 

2.3  Periplaneta australasiae  หรือแมลงสาบออสเตรเลีย  (Australian cockroach)
เป็นแมลงสาบที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย  ลักษณะโดยทั่วไปก็คล้ายกับแมลงสาบอเมริกัน  แต่ลำตัวสีน้ำตาลแดงเข้มกว่าและปีกมีแถบสีเหลืองอ่อนบริเวณขอบปีกข้างละ  1  แถบ  ซึ่งแถบนี้จะยาวประมาณ  1  ใน  3  ของความยาวปีก  ลักษณะคล้ายสายสะพายเป้  บน  pronotum  มีจุดสีดำขนาดใหญ่  2  จุด  ล้อมรอบด้วยวงเส้นสีเหลืองเด่นชัดและรอบนอกสุดเป็นวงสีดำ  หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้อง  ตัวผู้ยาว  30-33  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  28-31  มิลลิเมตร  แมลงสาบออสเตรเลียชอบสภาพแวดล้อมคล้าย ๆ  กับแมลงสาบอมเริกัน  แต่ก็อาจพบแมลงสาบชนิดนี้บริเวณนอกบ้านได้บ้าง  เช่น  ตามโรงเรือนเพาะชำต้นไม้  โดยเข้ามากัดกินต้นไม้ในโรงเรือน

2.4  Periplaneta  fuliginosa  หรือ  Smokybrown  cockroach
เป็นแมลงสาบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแมลงอเมริกัน  แต่ลำตัวสีน้ำตาลเข้มมันวาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย  ยาวประมาณ  30-34  มิลลิเมตร  หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวคลุมถึงปลายของส่วนท้อง  แมลงสาบชนิดนี้พบมากในสหรัฐอมเริกา  หลายประเทศในทวีปยุโรป  ญี่ปุ่น  และจีน  โดยมีนิสัยชอบบินตอมแสงไฟในเวลากลางคืน  อาจพบได้ทั่วไปในโรงเก็บรถ  กองไม้  และอาจเป็นแมลงศัตรูในโรงเรือนเพาะชำได้ด้วย  เพิ่งจะมีรายงานการสำรวจพบแมลงสาบชนิดนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ในปี  พ.ศ. 2544  (Tawatsin  et  al., 2001)  โดยสำรวจพบที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบได้ทั้งในและนอกบ้าน  บริเวณในบ้านที่สำรวจพบคือ  ห้องนอนและห้องครัว

2.5  Blattella  germanica  หรือแมลงสาบเยอรมัน  (German  cockroach)
เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก  มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  11-13  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  11-15  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีปีกอาจยาวหรือสั้นกว่าส่วนท้องเล็กน้อย  มีแถบสีดำอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง  ลำตัวสีน้ำตาลซีดแต่เป็นประกาย  ขามีสีอ่อนกว่าลำตัว  pronotum  มีสีพื้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีดำ  2  แถบ  พาดขนานตามแนวยาวของลำตัวในอาคารบ้านเรือนจะพบแมลงสาบเยอรมันได้ในห้องครัว  ชั้นวางของ  ลิ้นชัก  ซอกโต๊ะ  หรือกล่องเก็บของ  เป็นต้น  ในช่วงเวลากลางวันจะพบหลบซ่อนตามพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง  เช่น  พื้นที่ระหว่างอ่างน้ำและผนัง  ถ้ามีความชุกชุมมากจะพบได้บนเพดานและช่องว่างระหว่างผนังห้อง  นอกจากนั้นยังพบได้ตามรอยแตกของทางเดินสนามหญ้าพุ้มไม้  และในถังขยะ

2.6  Neostylopyga  rhombifolia  หรือ  Harlequin  cockroach
ชาวบ้านบางพื้นที่เรียกแมลงสาบผี  เป็นแมลงสาบที่มีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่  มีหนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  18-26  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  22-31  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศปีกเห็นเป็นเพียงเกล็ดปีกและมีเฉพาะปีกหน้า  pronotum  มีจุดสีดำขนาดใหญ่  2  จุด  รอบ ๆ  สองจุดนี้เป็นสีเหลือง  ส่วนรอบนอกสุดของ  pronotum  เป็นสีดำ  ลำตัวเป็นลวดลายสวยงามสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำสลับสีเหลือง  ในอาคารบ้านเรือนจะพบแมลงสาบชนิดนี้มาก  ในกล่องกระดาษหรือภาชนะที่ใช้เก็บวัสดุสิ่งของต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังพบได้ในห้องครัว  ตู้กับข้าว  หรือตู้เก็บของ  ในต่างประเทศมีรายงานการพบแมลงสาบชนิดนี้ตามไร่ของพืชชนิดต่าง ๆ  เช่น  ไร่มะเขือเทศ

2.7  Nauphoeta  cinerea  หรือ  Lobster  cockroach 
เป็นแมลงสาบขนาดปานกลาง  ลักษณะอ้วนเตี้ย  ส่วนท้องค่อนข้างอ้วนกลม  ขาสั้น  หนวดสั้นกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  22-28  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  22-33  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีสีน้ำตาลหม่น  โดยปีกจะสั้นกว่าส่วนท้องแต่ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนท้อง  ลำตัวสีน้ำตาลหม่นออกเทา  pronotum  มีลวดลายขยุกขยิกสีน้ำตาล  ขอบทั้งสองข้างของ  pronotum  มีแถบสีขาวอยู่นอกสุดและถัดเข้ามาเป็นแถบสีดำ  ในอาคารบ้านเรือนจะพบแมลงสาบชนิดนี้มากบริเวณพื้นครัว  ในตู้เก็บของในห้องครัว  กล่องเก็บวัสดุหรืออาหารแห้ง

2.8  Supella  longipalpa  หรือ  Brown-banded  cockroach
เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก  มีหนวดเรียวยาวกว่าลำตัว  ตัวผู้ยาว  12-14  มิลลิเตร  ตัวเมียยาว  9-13  มิลลิเมตร  ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี  ปีกของตัวผู้จะเรียวยาว  ปกคลุมส่วนท้องทั้งหมด  ปีกของตัวเมียจะสั้นและกลมกว่าของตัวผู้  ขอบปีกหน้ามีแถบสีน้ำตาลอ่อนพาดตามแนวขวางสองแถบ  ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม  pronotum  มีสีดำเป็นรูปคล้ายระฆังอยู่ตรงกลาง  ขอบด้านข้างทั้งสองของ  pronotum  เป็นสีขาวหรือน้ำตาลอ่อน  ส่วนมากจะพบแมลงสาบชนิดนี้ในบ้านได้ตามกล่องเก็บของ  ตู้เก็บเอกสาร  ตู้เสื้อผ้า  หลังกรอบรูป  ลิ้นชัก  ใต้หรือหลังเฟอร์นิเจอร์  โดยไม่ค่อยพบในครัว  ชอบวางไข่ตามขอบหรือภายในตู้เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  บางคนจึงเรียกแมลงสาบเฟอร์นิเจอร์  (furniture  cockroach)  

2.9  Pycnoscelus  Indicus  หรือ  Burrowing  cockroach  หรือแมลงแกลบ
เป็นแมลงสาบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับแมลงสาบสุรินัม  ตัวผู้ยาว  17-23  มิลลิเมตร  ตัวเมียยาว  16-24  มิลลิเมตร  หนวดสั้นกว่าลำตัว  ปีกเจริญดีมีสีน้ำตาลอ่อนตัดกับสีดำของลำตัว  pronotum  มีสีดำและขอบด้านหน้าถึงด้านข้างมีแถบสีขาวหรือสีครีม  หรืออาจจะมีแถบสีนี้เฉพาะที่ด้านหน้าเท่านั้นก็ได้  ขอบหลังของ  pronotum  เป็นมุมแหลมมน  แมลงสาบชนิดนี้มีรายงานการสำรวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพียงครั้งเดียวเมื่อปี  พ.ศ. 2527  (สุวัฒน์   จึงวิวัฒนาภรณ์.  2527)  มักพบแมลงสาบชนิดนี้ในบริเวณที่ค่อนข้างชื้นหรือมีดิน  เช่น  ใต้กระถางต้นไม้  ถังขยะ  หรือใต้แผ่นไม้  เป็นต้น

2.10 แมลงสายมาดากัสการ์ เป็นแมลงสาบที่ไม่พบในประเทศไทย  แต่เริ่มเป็น  ที่สนใจเนื่องจากมีผู้ลักลอบนำเข้มาเพื่อเลี้ยงขายเป็นสัตว์เลี้ยงแปลก ๆ  หรือเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ  เช่น  ปลา  ไก่ 

     แมลงสาบมาดากัสการ์  (Madagascan  giant  hissing  cockroach)  เป็นแมลงสาบที่อยู่ในวงศ์  Blattidae  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Gromphadorhina  portentosa  มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะมาดากัสการ์  แถบชายฝั่งของทวีปอัฟริกา  เป็นแมลงสาบตัวโต  มีขนาดความยาว  2-3  นิ้ว  กว้าง  1.5  นิ้ว  ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม  ไม่มีปีก  ตัวผู้มีเขาข้างละ  1  อันที่ด้านข้างของอกปล้องแรกและจะมีความว่องไวกว่าเพศเมีย  วงจรชีวิตเหมือนกับแมลงสาบทั่วไปคือประกอบด้วยระยะไข่  ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  ตัวเมียเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุ  6-7  เดือน  ออกลูกเป็นตัวจากฝักไข่ที่อยู่ในตัวแม่  โดยตัวอ่อนใช้เวลาเจริญเติบโตอยู่ในตัวแม่  60-70  วัน  ตัวเมียสามารถออกลูกได้  3-4  ครั้งต่อปี  แต่ละครั้งจะออกลูกประมาณ  20-40  ตัว  ตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ตัวเล็กกว่า  และจะลอกคราบ  6  ครั้ง  ใช้เวลา  6-7  เดือน  จึงเป็นตัวเต็มวัย  ซึ่งตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้  2-5  ปี  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร  ปกติโดยทั่วไปแมลงสาบมาดากัสการ์อาศัยอยู่ในป่าตามพื้นดินและพืชรก ๆ  เวลากลางวันจะซ่อนตัวอยู่ตามใต้ขอนไม้หรือท่อนซุงผุ ๆ  และออกหากินในเวลากลางคืน  โดยกินเศษใบไม้  และผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน

     จากการศึกษาของศูนย์  WHO  Salmonella  and  Shigella  Center  กรมวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย  3  ชนิด  คือ  Salmonella  albany,  Vibrio  parahaemolyticus,  และ  Bacillus  cereus  นอกจากนั้นยังพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด  และไข่ของพยาธิตัวจี๊ดในแมลงสาบมาดากัสการ์ที่มีผู้ลักลอบนำเข้าในประเทศไทย  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงไม่นำสัตว์แปลก ๆ  เข้ามาในประเทศ

 

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5
Picture