ยุง ( บริการเสริม )

                                                                      บริการกำจัดยุง               ระบบ อบละอองฝอย & อบหมอกควัน(ULV Cold fogger & Thermal fogger )              ยุงเป็นแมลงบินที่สามารถลดประชากรตัวเต็มวัยที่เป็นพาหะนำโรค ด้วยการพ่นหมอกควันในกรณีพื้นที่กว้าง หรือ อบละอองฝอย ULV โดยใช้ผลิตภัณฑ์มีสาร

 

 

                                                         

        บริการกำจัดยุง               ระบบ อบละอองฝอย & อบหมอกควัน
(ULV Cold fogger & Thermal fogger )

           

 ยุงเป็นแมลงบินที่สามารถลดประชากรตัวเต็มวัยที่เป็นพาหะนำโรค ด้วยการพ่นหมอกควันในกรณีพื้นที่กว้าง หรือ อบละอองฝอย ULV โดยใช้ผลิตภัณฑ์มีสารออกฤทธิ Deltamethrine 2% เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดโดยการทำควบคู่กับการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง

                        

ผลิตภัณฑ์หลักในการให้บริการ*

                                อะควาเค-โอทรีน                                                                                           Aqua K-Othrine                                                     Deltamethrine 2%

                          - สูตรน้ำเทคโนโลยีใหม่                                                               ไม่เป็นคราบน้ำมันและไม่เหม็น        
                          - สามารถปฏิบัติงานได้โดย                                                                                            ไม่ต้องปิดทำการ

 

        เดตาไซด์ Deltacide 0.5%
                   - สำหรับฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง                                                                            และแมลงพาหะนำโรค
                  - ด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 3 ตัว                                                                                             ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัด                                                                                     ยุงตัวเต็มวัยได้อย่างรวดเร็ว

                    

                 

          

 

 

 

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5