เรื่องหน้ารู้ รู้จักปลวก

                                                       1. ชีววิทยาของปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม  มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง  โดยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง  ชอบที่มืดและอับชื้น  ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกไปตามวรรณะต่าง ๆ  รวม 3 วรรณะ  คือ 1.1  วรรณะสืบพันธุ์  หรือแมลงเม่า ประ

                                                    Picture 

Picture 1. ชีววิทยาของปลวก 
ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม  มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง  โดยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง  ชอบที่มืดและอับชื้น  ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกไปตามวรรณะต่าง ๆ  รวม 3 วรรณะ  คือ 
1.1  วรรณะสืบพันธุ์  หรือแมลงเม่า 
ประกอบด้วยตัวเต็มวัยที่มีปีกมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย  ทำหน้าที่สืบพันธุ์และกระจายพันธุ์โดยจะบินออกจากรังเมื่อดินฟ้าอากาศเหมาะสม  เมื่อจับคู่กันแล้วจะสลัดปีก  ผสมพันธุ์กันและหาพื้นที่ที่เหมาะสม  เพื่อวางไข่ 
1.2  วรรณะกรรมกร  หรือปลวกงาน 
เป็นปลวกตัวเล็กสีขาวนวล  ไม่มีปีก  ไม่มีเพศ  ไม่มีตาใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกคลำทาง  ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างภายในรัง  เช่น  หาอาหารมาป้อนราชินี  ราชา  ตัวอ่อน  และทหารซึ่งไม่หาอาหารกินเอง  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สร้างรัง  ทำความสะอาดรัง  ดูแลไข่  เพาะเลี้ยงเชื้อราและซ่อมแซมรังที่ถูกทำลาย 
1.3  วรรณะทหาร 
เป็นปลวกที่มีหัวโต  สีเข้ม  และแข็ง  มีกรามขนาดใหญ่  ซึ่งดัดแปลงไปเป็นอวัยวะคล้ายคีมที่มีปลายแหลมคมเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิกภายในรัง  ไม่มีปีก  ไม่มีตา  ไม่มีเพศ  บางชนิดจะดัดแปลงส่วนหัวให้ยื่นยาวออกไปเป็นงวง  เพื่อกลั่นสารเหนียวปล่อยหรือพ่นไปติดตัวศัตรู  ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้  หรืออาจ

 

ทำให้ตายได้

 แมลงเม่าราชินี ปลวกกรรมกร  หรือปลวกงานปลวกทหาร                                                           

2.  การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก 
เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูกาลเหมาะสม  ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตก  ปีละประมาณ  2-3  ครั้ง  โดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมีย  (Alate or winged reproductive male or female)  บินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำเพื่อมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน  สำหรับปลวกใต้ดินที่เข้าทำลายอาคารบ้านเรือนมักจะบินออกจากรังเวลาประมาณ 18.30-19.30 น.  จากนั้น  จึงสลัดปีกทิ้งไปแล้วเจาะลงไปสร้างรังในดินบริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้น  หลังจากปรับสภาพดินเป็นที่อยู่อาศัยแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ  และจะเพิ่ มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง  ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน  (larva)  และเจริญเติบโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย  ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวก  ไม่มีปีกและเป็นหมัน  สารเคมีเรียกกันว่าฟีโรโมน  หรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อให้ตัวอ่อนกิน  จะเป็นตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่าง ๆ  เช่น  ปลวกงาน  (worker)  ปลวกทหาร  (soldier)  โดยบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเป็นปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์อยู่ในรังในช่วงระยะเจริญพันธุ์  (nymphs)  เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็นแมลงเม่า  ซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป  ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตไปเป็นปลวกวรรณะสืบพันธุ์รอง  (supplementary queen and king)  ซึ่งจะทำหน้าที่ผสมพันธุ์และออกไข่เพิ่มจำนวนประชากรในกรณีที่ราชา  (king)  หรือราชินี  (queen)  ของรังถูกทำลายไป

ปลวก  (Termite)
ในประเทศไทย  มีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบชนิด  แต่มีเพียงกว่าสิบชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์  ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท  การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้จะเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน  ทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต  หรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนัง  เสา  หรือคานคอดินเพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ  ภายในอาคาร  เช่น  เสา  และคานไม้  พื้นปาร์เก้  คร่าวเพดาน  คร่าวฝา  ไม้วงกบ  ประตู  และหน้าต่าง  เป็นต้น

 

                                        Picture

 

ติดต่อเรา.


บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด


ที่อยู่เคมอิน
522/205 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพมหานคร 
10400
โทร. 02-684-0020 ถึง 5
Picture