เรื่องน่ารู้ รู้จักมด

                                                       1.  ชีววิทยาของมด 1.1  วงจรชีวิต มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์  (complete metamorphosis)  ในวงจรชีวิตประกอบด้วยไข่  ตัวอ่อน  ดักแด้  และตัวเต็มวัย1.2  ลักษณะที่สำคัญ มดมีลักษณะเหมือนกับแมลงกลุ่มอื่น ๆ  คือสามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น  3  ส่วน  ได้แก่  ส่วนหั

                                                      Picture