ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองกาด โดม"

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองกาด โดม" กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ "IPM" ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดีด้วยคุณสมบัติ ฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมายอีกทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองกาด โดม", Green Best Product,เหยื่อกำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองกาด โดม"

0.00 ฿

ฟีโรโมนดักจับมอด "สตองกาด โดม"

กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ "IPM" ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดีด้วยคุณสมบัติ ฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมายอีกทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง